URZĄD GMINY

Drukuj drukuj

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew

Strona główna » RODO » ZAŁATW SPRAWĘ (pobierz formularz) » Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew

Załączniki do pobrania:

Załącznik Nr 1 Wzór druku zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa lub drzew w Gminie Dębno

Karta sprawy (PDF do wydruku)

Szczegóły sprawy:

Referat

Wydział Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej oraz Ochrony Środowiska
Wola Dębińska 240, 32-852 Dębno
I piętro, pokój nr 2 (w przypadku nieobecności zastępstwo pełnione jest w pokoju  nr 206)
Telefon 146318562

Godziny pracy:

poniedziałek           7:30 -16:30
wtorek-czwartek     7:30- 15:30
piątek                   7:30- 14:30

Osoba odpowiedzialna

Czesław Płaneta

Opis sprawy

Usługa umożliwia dokonanie zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew lub krzewów z działki stanowiącej własność/współwłasność osoby fizycznej/osób fizycznych, gdy wycinka nie ma związku z działalnością gospodarczą.

Kogo dotyczy

Osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, lub których działalność gospodarcza nie ma związku z wycinką.

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew lub krzewów winno zawierać niżej wskazane dane i załącznik:
- imię, nazwisko i adres zgłaszającego (dodatkowo nr telefonu kontaktowego) - właściciela/współwłaścicieli  nieruchomości,
- oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma zostać usunięte:
nr ewidencyjny działki, nr obrębu, nazwę ulicy,
- rysunek lub mapka określająca usytuowanie drzewa na nieruchomości,
- oryginał lub uwierzytelniona kopia pełnomocnictwa, jeżeli zgłaszający ustanowił pełnomocnika,
- dowód wniesienia opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo gdy nie zachodzi przesłanka do zwolnienia z tej opłaty.

Miejsce składania pism

Zgłoszenie należy złożyć na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Dębno lub pocztą na adres: Wola Dębińska 240, 32-852 Dębno.

Termin i sposób załatwienia

1. W terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ dokonuje oględzin w terenie w celu ustalenia nazwy gatunku drzewa i obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 5cm od poziomu terenu, a w przypadku, gdy na tej wysokości drzewo posiada kilka pni – obwodu każdego z tych pni, nie posiada pnia – obwodu pnia poniżej korony drzewa.

2. W terminie 14 dni od dnia dokonania oględzin organ może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw.
Za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji administracyjnej w placówce pocztowej operatora albo w przypadku, o którym mowa w art. 39¹ Kpa – dzień wprowadzenia do systemu teleinformatycznego.

3. W przypadku niekompletnego zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa (nieposiadającego danych identyfikujących osobę zgłaszającą, nieruchomość lub bez załącznika graficznego lub mapy) organ w drodze postanowienia nakłada obowiązek jego uzupełnienia z zakreśleniem nieprzekraczalnego terminu 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Uwaga: W przypadku nieuzupełnienia zgłoszenia zgodnie z obowiązkiem nałożonym w drodze postanowienia, organ będzie mógł odstąpić od przeprowadzenia oględzin w terenie, pomimo ustalenia terminu ich przeprowadzenia i wniesie sprzeciw do zgłoszenia.

Opłaty

Zgłoszenie nie podlega opłacie skarbowej.

W przypadku zgłoszenia poprzez pełnomocnika opłacie skarbowej podlega złożenie dokumentu pełnomocnictwa do sprawy w wysokości 17zł.

Za wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia należy wnieść opłatę skarbową w wysokości 17 zł (podstawa prawna: część II pkt 21 ustawy o opłacie skarbowej)

Opłatę skarbową należy wnieść na konto Urzędu Gminy Dębno:

BS Brzesko o/Dębno  

51 9453 0009 0030 0300 0026 0002

Podstawa prawna

Podstawa prawna dotycząca zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa – art. 83f  ust. 4-20 wprowadzony art. 1 pkt 3b ustawy z dnia 11 maja 2017r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2017r. poz. 1074).

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji w sprawie sprzeciwu do zamiaru usunięcia drzewa składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnowie, ul. Bema 17, 33-100 Tarnów  w terminie 14 dni od dnia doręczenia/odebrania decyzji, za pośrednictwem Wójta Gminy Dębno.

Inne informacje

1. Zgłoszenie zamiaru wycięcia drzewa z działki stanowiącej własność osoby fizycznej, gdy wycinka nie ma związku z działalnością gospodarczą nie dotyczy drzewa, którego obwód pni  mierzony na wysokości 5 cm nie przekracza:
a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego,
b) 65cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

2. W przypadku usunięcia drzewa bez dokonania zgłoszenia lub przed upływem terminu na wniesienie sprzeciwu, a także pomimo wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia, organ wymierza administracyjną karę pieniężną za usunięcie  drzewa bez zezwolenia.

3.W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin w terenie, jego usunięcie może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

4. Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin przeprowadzonych przez organ  w związku ze złożonym zgłoszeniem usunięcia drzewa  złożony zostanie wniosek o wydanie pozwolenia na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, a budowa będzie miała związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ nałoży na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.

5. Organ może, przed upływem terminu 14 dni od dnia przeprowadzenia oględzin, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia do usunięcia drzewa.
Uwaga: Organ wydaje zaświadczenie na wniosek zgłaszającego.

6. Organ obligatoryjnie wnosi sprzeciw do zamiaru usunięcia drzewa w przypadku gdy:
a) zgłoszenie dotyczy usunięcia drzewa objętego obowiązkiem uzyskania zezwolenia na jego usunięcie,
b) wnioskodawca nie uzupełni zgłoszenia zgodnie z nałożonym obowiązkiem.

7. Organ może wnieść sprzeciw do zgłoszenia w przypadku gdy:
a) drzewo zlokalizowane jest na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub teren ten jest chroniony innymi zapisami tego planu
b) drzewo usytuowane jest na terenie objętym jedną z form ochrony przewidzianych w art. 6 ust. 1 pkt 1-5 ustawy o ochronie przyrody.
c) w przypadku spełnienia przez drzewo kryteriów  uznania za pomnik przyrody.

Uwaga: Wniesienie sprzeciwu przez organ wyklucza możliwość usunięcia drzewa wskazanego w zgłoszeniu.

Dokumenty do pobrania

Zał. Nr 1 Wzór druku zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa lub drzew w Gminie Dębno

Informator UG system informacji przestrzennej   Stowarzyszenie Kwartet na Przedgórzu  Prawa pacjenta Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej WKU w Tarnowie Sportowy turniej miast i gmin Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W górę
Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności Gmina Dębno Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
Modernizacja strony WWW współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL 2007-2013 pt. "CAF - podstawa doskonalenia małopolskich JST",
nr projektu POKL.05.02.01.00-059/12